Lles Economaidd

Tyfu economi gwydn lleol sy'n cydnabod cyfyngiadau'r amgylchedd byd-eang

Mae angen inni symud tuag at ddarpariaeth gynaliadwy a chynhyrchu nwyddau a gwasanaethau hanfodol, megis bwyd o safon, trafnidiaeth gynaliadwy a thai gweddus. Bydd adeiladu ein heconomi leol yn seiliedig ar gynllunio trefol cynaliadwy a seilwaith gwyrdd yn debygol o greu amodau sy'n ddeniadol i fusnesau, ymwelwyr a phreswylwyr

“Gall cynllunio trefol cynaliadwy mewn cyfuniad â datblygu seilwaith gwyrdd ddatblygu gwydnwch mewn cymunedau”

“Mae gan wirfoddoli gyfraniad anariannol i'r economi sy'n hanfodol i elusennau a chymdeithasau sifil”

“Mae gweld twf economaidd a chreu swyddi newydd yn ei dro yn creu potensial i leihau gwariant ar fudd-daliadau”

Helpu i symud pobl ledled Cwm Taf

Mae llwybrau teithio amlwg Cwm Taf yn dilyn cyfeiriad o’r gogledd i'r de i Gaerdydd, gan wneud teithiau dwyrain-gorllewin yn hirach ac yn fwy anodd. Gall costau cludiant a thrafnidiaeth fod yn rhwystr sylweddol i gael mynediad at waith a rhaid iddi dalu i fynd i'r gwaith. Bydd gwella cysylltedd cymunedol yn helpu i gael gwared ar rwystrau a hwyluso symud pobl

“Y pellter cyfartalog a deithiwyd gan bobl gyflogedig ym Merthyr yw 15.5km, o'i gymharu â 16.3km yn RhCT a 16.7km yn genedlaethol”

“Gall gwella trafnidiaeth gyhoeddus ganiatáu i fwy o unigolion a theuluoedd ddod yn annibynnol”

“Mae'r gyfradd gyflogaeth yng Nghwm Taf yn tyfu ac mae diweithdra hirdymor yn lleihau”

“Mae angen swyddi â chyflog da: mae pobl sy'n gweithio ym Merthyr Tudful yn fwy tebygol o gael gwaith â thâl is na'r rhai yn RhCT a Chymru”

Pobl yn ennill sgiliau a chymwysterau newydd i fynd i'r afael â'r heriau y maent yn eu hwynebu

Mae addysg a dysgu gydol oes yn ffynonellau datblygu sylfaenol ar gyfer cyfalaf dynol. Mae plant sy'n tyfu mewn teuluoedd tlotach yn gadael yr ysgol gyda lefelau is o gyrhaeddiad addysgol, sy'n ffactor pwysig sy'n cyfrannu at symudedd cymdeithasol. Mae'r angen i ennill sgiliau lefel uwch yn her sylweddol yng Nghwm Taf. Mae gwella sgiliau ac addysgu pobl yn helpu unigolyn i ddatblygu eu pwll adnoddau.

“Mae cyrhaeddiad addysgol ymysg disgyblion Cwm Taf yn cynyddu ac mae mwy o bobl yn ennill cymwysterau, ond mae lefelau yn parhau i fod yn is na Chymru”

“Mae'r bwlch cyrhaeddiad prydau ysgol am ddim yn lleihau ym Merthyr Tudful ond yn cynyddu yn RhCT ar draws nifer o gyfnodau allweddol”

“Mae rhagfynegiadau'n dangos y bydd y mwyafrif o swyddi newydd a swyddi gwag mewn galwedigaethau lefel uwch”

“Mae yna brosiectau sy'n rhedeg ar draws Cwm Taf i helpu pobl sy'n chwilio am waith ac mae angen inni barhau i ddefnyddio'r rhain”

Datblygiad sy'n hwyluso economi leol sy'n tyfu ac yn cydnabod cyfyngiadau'r amgylchedd byd-eang

Mae'r lleoedd lle rydym yn byw yn cael effaith sylweddol ar ein lles. Er mwyn tyfu economi leol, dylai rhaglenni gynnwys anghenion cynllunio i gynnwys cysylltiadau trafnidiaeth, mynediad at wasanaethau lleol a mwynderau a chymunedau mwy diogel. Yng Ngwm Taf mae sawl ardal sy'n profi lefelau uchel o amddifadedd tai

“Gall yr amgylchedd adeiledig a naturiol gael effaith ddwys ar ymddygiad a chyfleoedd pobl”

“Mae cynlluniau datblygu lleol yn nodi polisïau defnydd tir a chyfleoedd canllaw ar gyfer buddsoddi a thwf”

“Mae cyfleoedd yn bodoli i wella iechyd meddwl trwy adfywio wedi'i dargedu mewn cymdogaethau difreintiedig”

“Mae'r cartref cyfartalog yng Nghwm Taf yn fwy fforddiadwy nag o'i gymharu â Chymru gyfan, ond mae fforddiadwyedd yn fater allweddol a roddir i gyflogau is”