Cwm Taf – Asesiad Lles

As part of its duty under the Well-being of Future Generations (Wales) Act, the Cwm Taf Public Services Board will develop a Well-being Plan (by May 2018). The Plan will contain a set of Well-being Objectives and the steps the Public Services Board will take to meet them.

Successfully achieving the Well-being Objectives will help to improve the cultural, economic, environmental and social well-being of the people who live and work in Cwm Taf now and in the future. You can follow the development of the Well-being Objectives and find out how you can get involved in the conversation here.

In order to understand what well-being currently looks like in Cwm Taf and what is important to our communities, the Public Services Board first carried out an assessment of well-being. This told us about

Ein Poblogaeth

Mae Cwm Taf yn cynnwys dwy ardal Llywodraeth leol; Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf.

Mae 295,865 o bobl yn byw yng Nghwm Taf; mae 20% o’r boblogaeth yn byw ym Merthyr Tudful, ac 80% yn Rhondda Cynon Taf .

Mae mwy o bobl yn byw yma nag sy’n byw mewn llefydd cyffelyb eu maint yng Nghymru, ond ni ddisgwylir y bydd ein poblogaeth yn tyfu mor gyflym ac yn yr ardaloedd eraill hyn dros yr ugain mlynedd nesaf.

304,543

Erbyn 2039, disgwylir y bydd ein poblogaeth yn tyfu i 304,543.

Perthyn

Mae teimlo’n rhan o, neu fel petaech yn perthyn i, gymuned yn gwneud gwahaniaeth mawr i lesiant.

Mae pobl gyda gwahanol ddiddordebau, gwybodaeth a barn ar bethe yn dod at ei gilydd yn gallu gwneud llawer mwy o wahaniaeth na nifer o grwpiau bach ac unigolion yn ceisio gwneud gwahaniaeth ar eu pennau eu hunain.

Mae gan nifer o gymunedau yng Nghwm Taf ymdeimlad cymunedol cryf.

Gwybod

Efallai na fydd pobl a chymunedau yn gallu teimlo eu bod yn perthyn iddynt am nad ydynt yn gwybod beth sydd yno i gymryd rhan ynddi.

Mae angen inni sicrhau bod cyn lleied o bethau yn atal pobl rhag cymryd rhan â phosibl.

Mae'r hyn sydd ar gael bob amser yn newid ac mae angen i'n gwasanaethau cyhoeddus ddeall y ffyrdd gorau o rannu gwybodaeth a beth all helpu pobl mewn gwirionedd.

Cysylltu

Mae daearyddiaeth Cwm Taf (y dirwedd, y trefi a'r llwybrau teithio) yn golygu nad yw bob amser yn hawdd cyrraedd lle mae angen i ni fynd, felly mae angen inni edrych ar symud o gwmpas mewn gwahanol ffyrdd.

Gallwn gysylltu â'n gilydd mewn gwahanol ffyrdd, megis trwy gyfryngau cymdeithasol neu gymunedau ar-lein.

Mae angen inni sicrhau bod y cysylltiadau rhwng cymunedau a gwasanaethau cyhoeddus yn gryf a bod ein gwasanaethau cyhoeddus yn helpu yn y ffyrdd iawn.

Defnyddio'r hyn sydd gennym

Rydym eisoes wedi nodi'r pethau sy'n digwydd yng Nghwm Taf ac mae angen inni adeiladu arnynt yn y dyfodol.

Gall balchder yn ein cymunedau a'r hyn yr ydym yn ei wneud gael ei wneud hyd yn oed yn well trwy edrych ar yr hyn sydd gennym o'n cwmpas a defnyddio ein hasedau lleol

Mae sefydlu'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn golygu bod yr holl sefydliadau sy'n gallu helpu i wneud gwahaniaeth i les eisoes yn eistedd o amgylch yr un bwrdd

Newid yr hyn y gallwn ni

Mae angen inni ddechrau'n fach ac adeiladu ar yr hyn yr ydym eisoes yn ei wybod ei fod yn gweithio.

Gallai hyn olygi gwneud y gorau o arian neu amser i gael rhywbeth yn iawn a gweithio gyda'n gilydd i wneud gwahaniaeth go iawn

Gellir gwella a diogelu lles yn y dyfodol os gwyddom sut i wneud gwahaniaeth a'i wneud cyn gynted ag y bo modd, cyn i bethau ddechrau neu waethygu.

Diweddarwyd ddiwethaf: 01/09/2017 08:39:52