Pwy ydym ni

Mae’r Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn gosod allan pwy sy’n gorfod a phwy ddylai fod yn ymwneud a’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC)

Mae'r Ddeddf yn nodi fod rhaid i'r BGC gynnwys (aelodau statudol):

Yr awdurdod lleol;

Y Bwrdd Iechyd Lleol ar gyfer ardal y mae unrhyw ran ohoni o fewn yr ardal awdurdod lleol;

Yr awdurdod tân ac achub yng Nghymru ar gyfer ardal y mae unrhyw ran ohoni o fewn yr ardal awdurdod lleol;

Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ychwanegol at yr aelodau hyn, rhaid i bob Bwrdd wahodd y bobl ganlynol i gymryd rhan ar y Bwrdd hefyd (gelwir y rhain yn ‘gyfranogwyr gwadd’):

Gweinidogion Cymru;

Prif Gwnstabl yr Heddlu ar gyfer yr ardal y mae unrhyw ran ohoni o fewn ardal yr awdurdod lleol;

Comisiynydd Heddlu a Throseddu ardal yr heddlu;

Gwasanaethau Prawf;

O leiaf un corff sy’n cynrychioli mudiadau gwirfoddol perthnasol

Y sefydliadau sy'n ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yw:

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Emrys Elias - Cadeirydd

Paul Mears - Prif Weithredwr

Interlink

Pauline Richards - Cadeirydd

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Cllr Geraint Thomas – Arweinydd y Cyngor 

Ellis Cooper - Prif Weithredwr

Y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol

Emma Richards

Cyfoeth Naturiol Cymru

Mike Evans - Pennaeth Gweithrediadau Canol De Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Kelechi Nnoaham - Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Cyngor Bwrdeisterf Sirol Rhondda Cynon Taf

Cllr Andrew Morgan – Arweinydd y Cyngor

Paul Mee – Prif Weithredwr

Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

Huw Jakeway – Prif Swyddog Tân

Heddlu De Cymru

Stephen Jones - Prif Uwcharolgydd 

Jeremy Vaughan – Prif Gwnstabl, Heddlu De Cymru

Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu De Cymru

Mark Brace - Cadeirydd, BGC Cwm Taf – Chomisiynydd Cynorthwyol

Gweithredu Gwirfodol Merthyr Tudful

Suzanne Davies - Cadeirydd

Llywodraeth Cymru

Alyson Francis

Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf Morgannwg

Cllr Jane Gebbie – Cadeirydd y bwrdd

Am fwy o wybodaeth am Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf cysylltwch â:

 

Mrs Lisa Toghill,

Swyddog Cymorth BGC,

BGC Cwm Taf

 

Ebost: lisa.toghill@rctcbc.gov.uk