Lles yn Cwm Taf Morgannwg 

Eich meddyliau am fywyd yn RhCT, Merthyr a Phen-y-bont ar Ogwr
Beth mae llesiant yn eich ardal yn ei olygu i chi? Mae llesiant yn ymwneud ag ansawdd bywyd, a sut mae hynny'n gysylltiedig â'r amgylchedd, yr economi, y gwasanaethau rydyn ni eu hangen a'r diwylliant rydyn ni’n ei rannu. Ond mae'n wahanol... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 16 Tachwedd 2021 14:15:00 Categorïau: Newyddion

Cerdded a beicio yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful 

Dweud eich dweud
Yn gynharach yn 2021, gofynnon ni ichi am eich barn ynghylch sut i wella llwybrau beicio a cherdded yn Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Roedd y cyfnod hwnnw o drafod yn llwyddiannus iawn gyda thros 1000 o bobl yn cymryd rhan. Rydyn ni wedi... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 16 Tachwedd 2021 12:36:00 Categorïau: Newyddion

Cadw'n Iach y Gaeaf Hwn 

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru, gyda chyllid gan Lywodraeth Cymru, wedi cynhyrchu taflen gydag awgrymiadau ymarferol a fydd yn helpu pobl hŷn i deimlo'n fwy parod a hyderus ynglŷn â mynd o gwmpas eto ac i gadw'n dda trwy fisoedd y gaeaf, ynghyd â... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mercher, 13 Hydref 2021 17:15:00

Eisteddfod y Rhondda 2021 

Dyma neges gyffrous iawn i gyhoeddi Eisteddfod Y Rhondda 2021. Mae manylion yr Eisteddfod i’w gweld ar ein gwefan www.eisteddfodyrhondda.cymru Gellir cysylltu â’r Eisteddfod dros e-bost: EisteddfodYRhondda@gmail.com neu dros y cyfryngau... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 16 Awst 2021 14:36:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Cymryd Rhan - Asesiadau Llesiant 

Ar hyn o bryd rydym yn paratoi asesiad newydd o les ar gyfer Cwm Taf Morgannwg - ardaloedd awdurdodau lleol RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae ein cymunedau wedi gweld a phrofi llawer ers cyhoeddi ein hasesiad diwethaf yn 2017 felly... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 16 Awst 2021 12:50:00 Categorïau: Newyddion

Cyfle Swydd: Arweinydd Gweithredu Lleol 

Mae gan VAMT rôl newydd gyffrous sy'n rhan annatod o gydweithrediad parhaus â Lloyds Bank Foundation (LBF) ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r rôl yn ganolog i lwyddiant gwaith Tîm Datblygu LBF gyda chwe chymuned o dan y Rhaglen Pobl a Chymunedau, lle... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 16 Awst 2021 10:20:00 Categorïau: Newyddion

Hyrwyddwyr Canser a'ch Iechyd 

Byddwch yn feistr ar eich iechyd Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o arwyddion llai adnabyddus canser, a’ch bod yn cysylltu a’ch meddyg os dydy rhywbeth ddim yn iawn. Gall cysylltu a’ch meddyg teulu yn gynnar olygu ei bod yn haws trin problemau... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 1 Gorffennaf 2021 08:59:00 Categorïau: Newyddion

Gwefan Newydd ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg yn lansio gwefan newydd Mae gwefan newydd ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf Morgannwg yn fyw heddiw. Mae’r Bwrdd Partneriaeth yn dwyn ynghyd bartneriaid iechyd, gofal cymdeithasol, ... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 15 Mehefin 2021 10:20:00 Categorïau: Newyddion

Dewch i siarad CBSRhCT 

Trafod yr Hinsawdd yn RhCT - Cymerwch Ran
Mae helpu i fynd i'r afael â Newid yn yr Hinsawdd yn flaenoriaeth i'r Cyngor RhCT. Rydyn ni eisoes wedi ymrwymo i fod yn Gyngor Carbon Niwtral erbyn 2030, a gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu'r Fwrdeistref Sirol i fod mor agos â phosibl at fod... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 15 Ebrill 2021 10:03:00 Categorïau: Newyddion

Diwrnod Rhagnodi Cymdeithasol Rhyngwladol! 

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru ac Ysgol Ymchwil Rhagnodi Cymdeithasol Cymru (WSSPR) yn cynnal astudiaeth i ddatblygu fframwaith gwerthuso a safonau adrodd ar gyfer rhagnodi cymdeithasol. Hoffem eich gwahodd i gymryd rhan mewn tri... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 18 Mawrth 2021 14:21:00
Diweddarwyd ddiwethaf: 16/11/2021 14:19:03