Posts in Category: Newyddion

Eisteddfod y Rhondda 2021 

Dyma neges gyffrous iawn i gyhoeddi Eisteddfod Y Rhondda 2021. Mae manylion yr Eisteddfod i’w gweld ar ein gwefan www.eisteddfodyrhondda.cymru Gellir cysylltu â’r Eisteddfod dros e-bost: EisteddfodYRhondda@gmail.com neu dros y cyfryngau... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 16 Awst 2021 14:36:00 Categorïau: Digwyddiadau Newyddion

Cymryd Rhan - Asesiadau Llesiant 

Ar hyn o bryd rydym yn paratoi asesiad newydd o les ar gyfer Cwm Taf Morgannwg - ardaloedd awdurdodau lleol RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont ar Ogwr. Mae ein cymunedau wedi gweld a phrofi llawer ers cyhoeddi ein hasesiad diwethaf yn 2017 felly... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 16 Awst 2021 12:50:00 Categorïau: Newyddion

Cyfle Swydd: Arweinydd Gweithredu Lleol 

Mae gan VAMT rôl newydd gyffrous sy'n rhan annatod o gydweithrediad parhaus â Lloyds Bank Foundation (LBF) ar gyfer Cymru a Lloegr. Mae’r rôl yn ganolog i lwyddiant gwaith Tîm Datblygu LBF gyda chwe chymuned o dan y Rhaglen Pobl a Chymunedau, lle... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Llun, 16 Awst 2021 10:20:00 Categorïau: Newyddion

Hyrwyddwyr Canser a'ch Iechyd 

Byddwch yn feistr ar eich iechyd Mae’n bwysig bod yn ymwybodol o arwyddion llai adnabyddus canser, a’ch bod yn cysylltu a’ch meddyg os dydy rhywbeth ddim yn iawn. Gall cysylltu a’ch meddyg teulu yn gynnar olygu ei bod yn haws trin problemau... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 1 Gorffennaf 2021 08:59:00 Categorïau: Newyddion

Gwefan Newydd ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg 

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg yn lansio gwefan newydd Mae gwefan newydd ar gyfer Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf Morgannwg yn fyw heddiw. Mae’r Bwrdd Partneriaeth yn dwyn ynghyd bartneriaid iechyd, gofal cymdeithasol, ... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 15 Mehefin 2021 10:20:00 Categorïau: Newyddion

Dewch i siarad CBSRhCT 

Trafod yr Hinsawdd yn RhCT - Cymerwch Ran
Mae helpu i fynd i'r afael â Newid yn yr Hinsawdd yn flaenoriaeth i'r Cyngor RhCT. Rydyn ni eisoes wedi ymrwymo i fod yn Gyngor Carbon Niwtral erbyn 2030, a gwneud popeth o fewn ein gallu i helpu'r Fwrdeistref Sirol i fod mor agos â phosibl at fod... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 15 Ebrill 2021 10:03:00 Categorïau: Newyddion

Arolwg Canfyddiad Cyhoeddus: Profi ac Imiwneiddio Covid 19 

Mae negeseuon a chyfathrebu iechyd cyhoeddus yn chwarae rhan allweddol wrth hysbysu'r cyhoedd o sut i reoli risgiau ac atal trosglwyddo yn ystod pandemigau iechyd cyhoeddus, gan gynnwys derbyn a derbyn brechlyn. Pwrpas yr arolwg hwn yw archwilio... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Gwener, 12 Mawrth 2021 12:38:00 Categorïau: Newyddion

Holiadur Cenedlaethol i Blant a Phobl ifanc yng Nghymru 

Coronafeirws a Fi: Ionawr 2021 Mae Comisiynydd Plant Cymru eisiau gwrando ar dy farn am sut mae hyn wedi gwneud i ti deimlo a’r effaith mae hyn wedi cael ar dy fywyd. Mae’r holiadur yma wedi cael ei ysgrifennu i wrando ar dy brofiadau. Am... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Iau, 21 Ionawr 2021 09:40:00 Categorïau: Newyddion

Byddwch yn Effro i Dwyll y Brechlyn 

Mae troseddwyr yn defnyddio brechlyn COVID-19 fel ffordd o dargedu aelodau'r cyhoedd drwy eu twyllo i drosglwyddo arian parod neu fanylion ariannol. Maent yn anfon negeseuon testun sy'n edrych yn ddilys yn dweud wrth bobl eu bod yn gymwys i gael y... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 19 Ionawr 2021 12:38:00 Categorïau: Newyddion

Hyrwyddwyr Cymunedol 

Rydym yn edrych am hyrwyddwyr cymunedol i weithio a chymunedau i hybu iechyd gwell! Rydyn ni'n awddus i recriwtio tim o bum hyrwyddwr cymunedol i'n helpu gydag astudiaeth newydd o'r enw TIC-TOC sy'n cynnys ymgyrch gyhoeddus dros chwe mis i godi... read more
 
Postio gan Kirsty Smith Dydd Mawrth, 12 Ionawr 2021 12:34:00 Categorïau: Newyddion